"Z Niepokalaną przestajesz, niepokalanym się stajesz."

św. Maksymilian Maria Kolbe

CHRZEST PAŃSKI

WIELKI DAR CHRZTU ŚW.

 

1. Dziś w święto Chrztu Pańskiego w Jordanie kończy się okres Bożego Narodzenia i Objawienia Pańskiego. Ewangelie zgodnie zaświadczają, że gdy Jezus wyszedł z wody, zstąpił na Niego Duch Święty w postaci gołębicy i z nieba zabrzmiał głos Ojca, który powiedział: «Ty jesteś mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie» (Mk 1, 11).

 

Jezus, wmieszany w tłum pokutników, poprosił Jana Chrzciciela o chrzest, czym głęboko zaskoczył Prekursora. Lecz to właśnie ten gest objawia szczególny rys mesjanizmu Jezusa: ma On wypełnić wolę Ojca, wydając się w «ofierze przebłagalnej za nasze grzechy» (1 J 4, 10).

 

Pokorna solidarność z grzesznikami doprowadzi Go do śmierci na krzyżu.

 

2. Zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa jest radykalnym wyzwoleniem człowieka z grzechu i śmierci oraz stanowi nowe narodziny z Ducha do życia, które nie będzie miało końca. Taki właśnie chrzest Zmartwychwstały powierza apostołom, posyłając ich na cały świat (Mt 28, 19). Tego samego chrztu dziś rano zgodnie z tradycją udzieliłem z radością niemowlętom.

 

Chrzest dzieci, tak drogi chrześcijańskiej tradycji, w bardzo prosty i wymowny sposób pozwala nam pojąć prawdziwą naturę zbawienia. Jest ono łaską, czyli darmowym darem Pana. Bóg bowiem zawsze kocha jako pierwszy, a krwią swego Syna już zapłacił za nasze odkupienie.

 

Dlatego rodzice chrześcijańscy powinni spieszyć ze swoimi dziećmi do chrzcielnicy, aby mogły one otrzymać na mocy wiary Kościoła wielki dar życia Bożego. Rodzice ci poprzez swój przykład, modlitwę i pouczenia mają też być pierwszymi wychowawcami w wierze swoich dzieci, aby ten zarodek nowego życia mógł się rozwinąć i osiągnąć pełną dojrzałość. [...]

 

ŚW. JAN PAWEŁ II
Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 12 stycznia 2003

 

 

OBJAWIENIE PAŃSKIE

ŚWIATŁO DOBREJ NOWINY

1. Dziś, w uroczystość Objawienia Pańskiego, Dziecię narodzone w noc betlejemską objawia się światu jako światło zbawienia dla wszystkich narodów. Mędrcy przybyli ze Wschodu — opowiada Ewangelia św. Mateusza — oddali pokłon Dzieciątku i ofiarowali Mu symboliczne dary: jako Królowi — złoto, jako Bogu — kadzidło, i mirrę jako Człowiekowi, który zostanie pogrzebany.

 

Bardzo wcześnie Ojcowie Kościoła zaczęli łączyć to wydarzenie z dwoma innymi, w których Jezus objawił swoją chwałę: z chrztem w Jordanie i weselem w Kanie.

 

Te dwa wydarzenia z życia Chrystusa zostały włączone w nowy cykl tajemnic różańca — tajemnic światła — niedawno zaproponowanych wszystkim wiernym do medytacji. Dlatego oczami Maryi kontemplujmy te tajemnice w uroczystość objawienia Pana — światłości i zbawienia świata.

 

2. Dzisiejsza uroczystość ukazuje powszechne i misyjne powołanie Kościoła. Jest on wezwany do niesienia światu światła Dobrej Nowiny, będącej źródłem życia i odnowy dla każdego człowieka i ludzkości. W szczególności jest to zadanie apostołów i ich następców — biskupów. Dlatego dziś rano, podobnie jak czyniłem to w przeszłości, wyświęciłem dwunastu nowych biskupów. Jeszcze raz serdecznie ich pozdrawiam, wraz z ich rodzinami i tymi, którzy im towarzyszą. Wszystkich proszę o modlitwę za nich, aby zawsze byli «objawieniem» Chrystusa — Drogi, Prawdy i Życia.

 

3. Ewangelia mówi, że gwiazda doprowadziła mędrców aż do Jerozolimy, a później do Betlejem. Dawne proroctwa porównywały mającego przyjść Mesjasza do gwiazdy. Także Maryi był przypisywany ten symbol: tak jak Chrystus jest gwiazdą, która prowadzi do Boga, podobnie Maryja jest gwiazdą prowadzącą do Jezusa.

 

Jej matczynej opiece powierzajmy dziś nowych biskupów i cały lud chrześcijański. W sposób szczególny zachęcam was do modlitwy za umiłowanych braci i siostry z Kościołów wschodnich, którzy, zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tych dniach obchodzą święto Bożego Narodzenia. Niech Pan, narodzony dla nas z Matki Dziewicy, przyniesie wszystkim tym wspólnotom kościelnym pogodę ducha i pokój.

św. JAN PAWEŁ II
6 I 2003 - rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański"

 

 

 

 

 

„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna,

któremu nadadzą imię Emmanuel ”

Mt 1, 23

 

W zadumie nad Tajemnicą Bożej Miłości

objawionej nam w Małej Dziecinie,

życzymy głębokiego przeżycia Świąt Narodzenia Pańskiego

i z sercem pełnym nadziei pod opieką Maryi, Matki Jezusa,

wkroczenia radośnie w dni Nowego 2020 Roku.

Niech Jezus Chrystus, Wcielone Słowo Boga, błogosławi,

obdarza licznymi łaskami, zdrowiem i wszelkim dobrem.

 

Ze świątecznymi pozdrowieniami i darem modlitwy

Siostry Klaryski z Sandomierza

 

 

DZIEWICA WYDAJE NA ŚWIAT MESJASZA

[…] «Dum medium silentium tenerent omnia... -— Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc dosięgała połowy swego biegu, wszechmocne Słowo Twoje, Panie, przyszło z królewskiego tronu» (Ant. do Magnificat, 26 grudnia).

 

W tę świętą noc spełnia się pradawna obietnica. Czas oczekiwania dobiegł końca i Dziewica wydaje na świat Mesjasza.

Jezus rodzi się dla ludzkości poszukującej wolności i pokoju. Rodzi się dla każdego człowieka udręczonego grzechem, potrzebującego zbawienia i spragnionego nadziei.

 

Tej nocy Bóg odpowiada na nieustanne wołanie ludów: «Przyjdź, Panie, zbaw nas!» Jego przedwieczne Słowo miłości przyjęło nasze śmiertelne ciało. Sermo tuus, Domine, a regalibus sedibus venit. Słowo weszło w czas. Narodził się Emmanuel — Bóg z nami.

 

W katedrach i w bazylikach, jak też w najmniejszych i najbardziej odległych kościołach we wszystkich stronach świata chrześcijanie śpiewają z przejęciem: «Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel» (psalm responsoryjny). [...]

JAN PAWEŁ II
25 XII 2002 - Pasterka w Bazylice św. Piotra

 

 

Msze Święte na żywo - link:

https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/

 

 

 

 

Sandomierskie Klaryski

 

IMG_2484 Klasztor_Sandomierz_09 Kosciol_Seminaryjny_1 Klasztor_Sandomierz_06 IMG_2489 Sandomierz_05 Sandomierz_27 Klasztor_Sandomierz_10 Sandomierz_03 Klasztor_Sandomierz_27 IMG_2601 IMG_2479 Sandomierz_07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasterz Diecezji Sandomierskiej życzliwym słowem zachętą i zaproszeniem utorował nam drogę
i oddał w posiadanie część tej pięknej ziemi w swojej Diecezji dla naszej fundacji.
Dzięki Bożej Opatrzności klaryski ponownie wpisują się w historię Sandomierza.

 

Przed ośmiu wiekami właśnie to miasto gościnnie przyjęło bł. Salomeę Piastównę, która
w ufundowanym przez swego brata Bolesława Wstydliwego (męża św. Kingi - też klaryski) klasztorze przyjęła habit klariański.
Pierwsza polska klaryska wraz z kilkoma siostrami przybyłymi z Pragi Czeskiej utworzyły wspólnotę, która na przestrzeni wieków rozrosła się w potężną gałąź obejmującego dziś sześć klasztorów: Kraków, Stary Sącz, Miedniewice, Sitaniec, Skaryszew i najmłodszy dom zakonny
w Sandomierzu.

 

Skaryszew, skąd przyjechałyśmy nosi ślady obecności bł. Salomei. Prowadzone - jak wierzymy - jej duchem, pragniemy dopisać kolejne karty historii poprzez modlitwę i ofiarę służąc Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi, szczególnie sandomierskiemu (teraz już naszemu).

 

To co nas wyróżnia wśród osób konsekrowanych w diecezji to klauzura. Jest to szczególny sposób przebywania z Panem, uczestniczenia w wyniszczaniu się Chrystusa przez radykalne ubóstwo, którego wyrazem jest wyrzeczenie się nie tylko rzeczy, ale także przestrzeni, kontaktów z ludźmi i wielu dóbr stworzonych jednocząc się z płodną ciszą Słowa na Krzyżu.
Tak, jak Maryja w Wieczerniku swoją modlitewną obecnością strzegła w swym sercu początków Kościoła, tak kochającemu sercu i złożonym dłoniom mniszek klauzurowych powierzana jest wędrówka Kościoła.
Kontemplacja piękna Boga to nasze dziedzictwo, nasz program życia, nasz sposób obecności
w Kościele. Krocząc drogami czasu wpatrujemy się w przyszłe zjednoczenie wszystkiego
w Chrystusie.


Myślą i sercem trwamy przy Chrystusie i Jego Niepokalanej Matce.

 

 

 

Migawki z naszej budowy

 

IMG_0466 IMG_0471 IMG_0472 IMG_0480 IMG_0481 IMG_0483 IMG_0484 IMG_0486 IMG_0488 IMG_0490 IMG_0526 IMG_0528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

by APATHEIA© 2011 for Klaryski Sandomierz©